اعتقادات شیعه از قول  شیخ صدوق درکتابی به نام اعتقاداتُ الامامیه آمده، شیخ صدوق در این کتاب در صفحه ی 71 می فرماید:

اعتقاد ما شیعه ها در این مطلب(گردنه های روی پل صراط) این است که این گردنه ها هر کدام به نام یکی از واجبات یا اوامر یا نواحیِ الهی اسم گرفته است.

* گردنه ی نماز، * گردنه ی روزه ، * گردنه ی حج، * گردنه ی راست گویی، * گردنه ی کنترلِ چشم... (مثلاً در گردنه ی نماز ، از این گردنه بعضی ها نمی توونند عبور کنند، چرا؟؟ چون صبحها خواب هستند، این افراد سرِ این گردنه از روی پل صراط می افتند.  اشخاصی هم که سحرخیز هستند و نمازها رو به جا آوردن از این گردنه عبور می کنند و توقفی ندارند).

 

شیخ صدوق ادامه میدهد:

زمانی که انسان به گردنه ای به نامِ یکی از واجبات می رسه و نسبت به آن واجب کوتاهی کرده، شخص را اونجا نگه می دارند، و حقِ خدا را نسبت به اون فریضه(چون فرائض حق الله هستند) ازش مطالبه میکنند.

اونجایی که ایست داده اند و سوال میکنند، شخص دو راه داره برای عبور:

یا عین  اون عمل رو انجام داده باشی .

  یا اگر از دستت رفته باید یه جوری تدارک کرده باشی(توبه کرده=تدارک کرده). یعنی یا اصلش یا المثنیِ اون رو جور کرده باشی. قضای اون عمل رو به جا آورده باشی. اون عمل صالح رو باید زودتر فرستاده باشی یا لطف الهی شامل حالش شده باشه، توبه کرده و جایگزینش رو آورده باشه. 

تاااا کجا؟!!...تا برسد بر گردنه ی بعدی و ایست-بازرسیِ بعدی. در هرکدام نگهش می دارند و سوالی میکنند. در هرکدام کوتاهی کرده باشد، بطور مفصّل ازش سوال میکنند و اگر بجای آورده با سرعت و سرافرازی عبور میکند. اگر از همه ی اینها سالم عبور کرد، می رسد به دارالبقا...

اگر در عقبه ای معتل شد ، در اون واجبی که به جای نیاورده، عمل صالحی نداشت و کفاره ای نداشت که پرداخت کندو نجاتش بدهد، قدمش در اون گردنه(عقبه) سقوط می کند.

شیخ صدوق ادامه میدهد:

همه ی این گردنه هایی که ما گفتیم کجاست؟ ==»  روی پل صراط

و در ادامه شیخ صدوق شروع می کنند به نام آوردنِ این گردنه ها.

  اسم یکی از عقبه ها حقِ خویشان است.

  اسم یکی از عقبه ها امانت است.

  اسم یکی از عقبه ها نماز است...

  اسم یکی از عقبه ها مرصاد است:(هیچ ظلمی که از شخصِ ظالمی سر زده ، از این عقبه رَد نمی شود)

  اسم یکی از این گردنه ها ولایت است: از اون شبی که گذاشتن تووی قبر...

.