یک وهابی در قبرستان بقیع به آقای قرائتی گفت: چرا فاطمه، حسن و حسین رو صدا می زنید؟!! در حالی که انها مرده اند و خاک شده اند!

و بعد خودکاری را انداخت زمین و صدا زد: یا حسن ! یا زین العابدین! ای امام باقر ! آن قلم را به من بدهید

و گفت: دیدی که پاسخ ندادند ! پس اینها مرده اند و هیچ قدرتی ندارند !

آقای قرائتی خودکار را گرفت و دوباره انداخت زمینو گفت : یا الله ! قلم را به من بده ! بعد رو به وهابی کرد و گفت: دیدی که خدا هم نداد ! پس با منطق تو خدا هم مرده است !

                     مگر هر که زنده است باید نوکر تو باشد؟؟؟